Общи условия

I. Общи положения и понятия

Чл.1 Образователна академия Smile  – наричана Академията, е дружество с наименование Образователна академия Смайл ООД

Чл. 2 Курсист е всяко физическо лице, което се обучава в Академията въз основа на сключен договор между Академията и Курсиста.

Чл. 3 Преподавател е лице наето на трудов или граждански договор от Академията да осъществи провеждането на учебните часове за съответният курс.

Чл. 4 За физически лица под 14 години договорите се сключват от страна на техен родител или попечители. За физически лица от 14 години до 18 години договорите се сключват от лицата с разрешение на техните родители и настойници.

Чл. 5 Курсистите са длъжни да се запознаят с настоящите Общи условиякоито се считат за влезли в сила при подписване на договор.

Чл. 6 Академията разработва учебните програми в курсове и нива за обучение самостоятелно и изцяло и единствено за обучение в Академията.

Чл. 7 Сайта на академията е www.smile-academy.com

II. Тест за входно ниво

Чл. 8 Курсистите полагат задължителен тест за входно ниво, освен при записване за начално ниво.

Чл. 8.1 Теста е с максимална продължителност 60 минути и се провежда на територията на Академията. Формата на теста е писмено или устно събеседване.

Чл. 8.2 Теста може да се проведе в рамките на работното време на Академията или след предварителна уговорка по телефона или електронен път.

Чл. 8.3 Курсистът научава резултата от теста до 3 работни дни от провеждането на теста.

Чл. 8.4 Успешно преминатият тест дава право на курсиста да запише желаното ниво. Курсистите могат да се включат  в по-високо ниво, само ако имат поне 50 %  верни отговори за съответното ниво според теста за определяне на нивото. След започване на курс прехвърлянето между нива е възможно при желание на курсист и успешно преминат нов тест за входно ниво.

III. Записване за Групов курс

Чл. 9 Груповият курс се състои от 2 до 6 курсиста.

Чл. 10 Курсистите могат да заявят желанието си за записване на групов курс по телефона или на място в Академията. Мястото се пази до изтичане на срока за записване. Срокът за записване в група е 5 (пет) календарни дена преди началото на съответния курс.

Чл. 11 Записването се счита за осъществено, когато курсистът, или друго лице, заплати таксата за съответния период от курса, договорена между Академията и Курсиста).

Включване в групов курс след неговото начало

Чл. 12 Курсист може да се включи в започнал вече групов курс, стига да има свободни места, като попълването на входен тест е задължително.

IV. Записване на индивидуален курс

Чл. 13 Курсистите могат да заявят желанието си за записване на индивидуален курс по телефона или на място в Академията. Формата (ниво, хорариум и конспект) на курса се определят от Курсиста и Преподавателя и се описват в приложение като неразделна част от договор за курса. Минимума на индивидуалния курс е 10 учебни часа.

Чл. 14 Записването се счита за осъществено, когато курсистът или друго лице заплати таксата за съответния период от курс (съгласно договореното между Академията и Курсиста).

V. Такси

Чл. 15 Таксите за всички видове групови курсове са обявени на интернет страницата на Академията.

Чл. 16 Таксите за всички индивидуални курсове са обявени на интернет страницата на Академията. Таксите за индивидуалните курсове търпят промяна в зависимост от желанията на Курсиста и в този смисъл могат да бъдат индивидуално определени с Академията.

Чл. 17 Курсистите заплащат такса за обучение предварително преди започване на съответният период от курса по цени съгласно Договора за обучение и ценоразписа на Академията.

Чл. 18 Когато плащането е периодично таксата се дължи до 15-то число на месеца предшестващ периода за провеждането на курса. Например до 15ти Октомври се заплаща Ноември месец.

Чл. 19 Таксата включва:

  • учебните часове, предвидени за всеки курс, и изрично посочени в предварителната програма на курса.
  • проверка и оценка на текущите тестове
  • проверка и оценка на писмени и устни умения (домашна работа и участие в дискусии, диалози и др.)
  • проверка и оценка на заключителен изпит за всеки отделен модул на определената в графика на курса дата
  • еднократно издаване на сертификат при завършване на съответното ниво
  • допълнителни учебни материали, които се раздават от преподавателя по време на курса

Таксата не включва:

  • Учебниците и учебните тетрадки – Курсистите са длъжни да заявят най-късно 10 дни преди започване на курса желанието си да закупят учебни помагала от академията, или да си набавят такива самостоятелно, но съобразено нуждите на курса.
  • Допълнителни помагала

Чл. 20 Заплащането на таксите става:

  • В брой на територията на Академията
  • По банков път ( чрез превод по сметка, като след извършване на превода курсистът трябва да изпрати на Академията копие от платежен документ, за да му бъде запазено място в курса):

В основание за превода се отбелязват трите имена на курсиста

Данни за банковия превод:

Банка: ЦКБ АД България    

Tитуляр: ОБРАЗОВАТЕЛНА АКАДЕМИЯ СМАЙЛ ООД  

IBAN: BG82 CECB 9790 10J1 6590 00           

BIC CODE: CECBBGSF

В основание за превода се отбелязват трите имена на курсиста и номер на груповия или индивидуален.

Чл. 21 Ако курсистите в началото на годината решат, че няма да заплащат цялата такса за цялата учебна година, то тогава при записване дължат една такса в аванс. В случай на отписване през осемте учебни месеца, таксата не се връща. В случай, че курсистът е част от Образователната академия през осемте месеца и си заплаща редовно таксите, то тогава тази такса - аванс се приспада и последната му такса не се заплаща.

VІ. Отказ от участие в курс

Чл. 22.1 Отказ преди началото на курса е възможен, стига да е заявен най-късно 10 ( десет ) календарни дни преди неговото начало без такса.

Чл. 22.2 При заявяване на отказ в рамките на десет дни до началото на курса таксата се връща, като се удържа административна такса отказ в рамките на 20 лв.

Чл. 23 Внесената такса с прихваната административна такса отказ, ако има такава, се нареждат за връщане по банков път до 3 работни дни или в брой след предварителна уговорка по телефона. Заплатените пари за учебници и помагала не се връщат.

Чл. 24 В случай, че Курсистът не заплати таксата си за обучение предварително според датите за плащане, предвидени в Общите условия или Договора му за обучение, Академията има право да прекрати обучението му след като свършат предплатените, според заявения график, часове от предишната вноска. Академията приема това поведение за отказ. Ако Курсистът учи в група, той не може да присъства на занятията, след последната предплатена от него дата.

Чл. 25 Обучението може да се поднови, след като бъде заплатена дължимата вноска, като часовете, които са пропуснати в група не се приспадат и срокът на Договора за обучение не се удължава.

VII. Неявяване на Курсист или Преподавател

Чл. 26 Ако Курсистът се обучaва в група и отсъства от занятия по болест или по друга причина и е проведен час с останалите членове на групата, себестойността на съответните часове не се възстановява от Академията. Но Курсистът има право да поиска материали и информация за изгубените от него часове.

Чл. 27 Ако Преподавател на Академията отсъства, той, заедно с групата, избират подходящ ден и час за отучване на загубеният час. Ако не успеят да се договорят за удобно време таксата за изгубеният час се възстановява по реда на чл. 23.

Чл. 28 Ако преподавателят, който провежда обучението, отмени занятие без да уведоми Курсиста поне 1 ден предварително или до 20:00 часа на предходния ден, то академията предоставя на Курсистите безплатно допълнителни часове, равни на пропуснатите.

Чл. 29 Академията запазва правото си да смени преподавателят титуляр на определен курс при изискващи това обстоятелства.

VII. Допълнителни часове при групов курс

Чл. 30 В случай, че Курсистът реши да вземе допълнителни занятия извън договорения си график, които не са часове, пропуснати през текущия или миналия месец, то той трябва да ги заяви предварително на преподавателя и да ги заплати по цена за индивидуален курс.

IX. Отстъпки и промоции

Чл. 31 Условията на всички промоции и кампании, се считат за официално оповестени, когато са публикувани на сайта на Академията или на Facebook страницата й, както и на рекламни материали издадени от Академията.

Чл. 32 Всички отстъпки и промоции се уреждат със сключване на анекс към Договора за обучение.

Х. Финален тест

Чл. 33 В края на всеки курс е предвиден финален тест върху материала взет през съответния курс. Датата се определя най-късно 2 седмици преди приключване на курса. Курсистите се информират относно вида на компонентите, които ще съдържа изпита и системата за оценяване на резултатите.

Чл. 34 Финалният тест се счита за взет при резултат над 51% верни отговора, за което се издава Сертификат за успешно завършен курс за ниво от името на Академията. При успеваемост под 50% се издава удостоверение за присъствие в курс, стига курсистът да е присъствал на поне 60% от предвидените часове за определеният курс.

XI. Лични данни

Чл. 35 Курсистът предоставя доброволно на Академията необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат съхранявани и обработвани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и останалото действащо законодателство за целите на предоставяне на услугите, предмет на този договор.

Чл. 36 Академията има право да ползва безвъзмездно снимки на Курсиста, които са му били предоставени по електронна поща или на друг носител или пък са заснети по време на занятия или други организирани събития, когато има такива.

Чл. 37 Академията има право да видеозаснема уроците и дейностите на Курсиста на нейна територия, като се забранява на Академията да публикува видеоматериалите в медиите и интернет без разрешението на заснетият курсист.

XII. Приоритет на правните норми

Чл. 38 В случай на противоречие между отделни клаузи в различните документи, уреждащи отношенията между страните относно обучението, техният приоритет се определя в следната последователност:

а) анексите към договора;

б) индивидуалния договор за обучение;

в) Общите условия.

XIII. Нищожност, отговорност и влизане в сила

Нищожност на клауза

Чл. 39 Страните приемат, че нищожността на някоя клауза от настоящите общи условия няма да влече невалидност на друга негова клауза или на договора като цяло. Недействителните клаузи ще бъдат заместени от повелителните разпоредби на закона и обичаите в практиката.

Имуществена отговорност

Чл. 40 Академията има право с протокол съставен от нейн служител да констатира повреди, причинени от Курсиста върху имущество и инвентара собственост на Академията. В тези случаи Курсистът дължи обезщетение за възставнояване на повреденото имущество или цената по фактури за закупуване на инвентар със същото качество и в същото количество, като този, който е бил повреден.

Чл. 41 Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Курсисти – настоящи и нови, от 07.09.2022г.

Чл. 42 Общите условия могат да бъдат променяни от Академията, като промените се публикуват на сайта на Академията достатъчно време преди влизането в сила на новите общи условия, за да имат възможност Курсистите да се запознаят с тях.

Чл. 43 Всички спорни въпроси, които възникнат във връзка с тълкуването и изпълнението на договора между страните, се уреждат от тях чрез преговори и по добронамерен начин, като се правят взаимни отстъпки.

Чл. 44  В случай, че спорът между страните по Договора за обучение не може да бъде решен по пътя на предходната точка, то тогава спорът се отнася за решаване от съответния съд по седалището на Академията, като се прилага материалното и процесуално право на Република България